Aktuality

11.1.2019

Podpora ze strany JMK

Rádi bychom poděkovali za podporu v roce 2018, které se nám dostalo ze strany JMK v rámci dotačního programu Rozvoj materiálně...

10.1.2018

Podpora ze strany JMK

Rádi bychom poděkovali za podporu v roce 2017, které se nám dostalo ze strany JMK v rámci dotačního programu Rozvoj materiálně...

STROM


Stanovy

Stanovy Sdružení TáboRnických Oddílů Mládeže

Čl. 1 - Obecná ustanovení

1. Sdružení TáboRnických Oddílů Mládeže (dále STROM) je dobrovolné sdružení osob organizovaných zpravidla v oddílech, které se zabývají především výchovou dětí a mládeže dle vlastní metodiky. Sdružení je zakládáno ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Úplným názvem sdružení je „Sdružení tábornických oddílů mládeže“.

2. Základem a cílem činnosti STROM je práce s dětmi, tábornická činnost a hry, které pomáhají objevovat jejich nadání a schopnosti. Zábavná činnost podněcuje zájem dětí, posiluje víru ve vlastní schopnosti a rozvíjí fyzickou zdatnost. Zdravé sebevědomí je základem pro další harmonický rozvoj osobnosti dítěte, etiky vzájemných vztahů, tolerance a estetického cítění.

3. Členem STROM se může stát kterýkoliv občan České republiky nebo cizinec. Musí však vždy souhlasit s účelem a cílem STROM a musí dodržovat povinnosti člena dle těchto stanov.

4. Finanční prostředky získané STROMem budou využívány pro jeho rozvoj.

5. K zajištění své činnosti vybírají jednotlivé základní články-organizační jednotky členské příspěvky. Jejich výši stanoví základní článek samostatně. Členské příspěvky mohou být nejvýše roční. Nad rámec ročních příspěvků mohou být vybírány  i příspěvky související s účastí člena na konkrétní akci.

6. Sídlem sdružení STROM je Brno, Maničky 5, 616 00.

Čl. 2 – Zákony a slib

1. Zákony STROM, ve znění doporučeném pro základní články :

Člen STROM je:

 

2. Slib STROM, ve znění doporučeném pro základní články :

„Slibuji na svou čest a svědomí, že budu milovat svou vlast a oddaně pro ni pracovat. Vždy hájit Pravdu, pomáhat svým druhům a všem potřebným. Dodržovat mravní příkazy a zákony oddílu, zásady věrného přátelství a vřelého vztahu k přírodě.“ Dobrovolný dodatek ke slibu : „K tomu mi dopomáhej Bůh.“

3. Tábornické oddíly mládeže mohou používat jiný slib a zákony, pokud vyplývají z oddílových tradic a nejsou v rozporu s posláním STROM. V takovém případě se na ně pohlíží jako na variantu zákonů a slibu STROM.

Čl. 3 - Členství v STROM

1. Nabytí členství

Členem STROM se může podáním přihlášky stát každý občan České republiky i cizí státní příslušník. Členství je individuální.

2. Ukončení členství

a. doručením písemného vystoupení ze STROM

b. vyloučením ze STROM v případě, že se člen dopustí hrubého porušení zájmů nebo stanov STROM. Vyloučit člena ze STROM má právo sněm oddílu nebo sněm STROM.

c. projeveným nezájmem o další členství v STROM spočívajícím v nezaplacení členských příspěvků do konce I. čtvrtletí následujícího roku

3. Registrace členů je určena pro vnitřní potřebu jednotlivé organizační složky a všechny základní články jsou povinny chránit ji před zneužitím.

Čl. 4 - Práva a povinnosti člena STROM

1. Člen STROM má právo :

používat symboliku STROM,

 

2. Člen STROM je povinen :

dodržovat stanovy, zákony a slib STROM

Čl. 5 – Tábornické oddíly mládeže

1. Základním článkem STROM jsou jejich organizační jednotky - tábornické oddíly mládeže. Tábornický oddíl mládeže je zřízen registrací u náčelnictva

2. Tábornický oddíl mládeže musí splňovat následující podmínky:

věnovat se výchově a tábornictví

 

3. Tábornický oddíl mládeže :

má oprávnění jednat svým jménem

 

4. Za tábornický oddíl mládeže zodpovídá po stránce právní i hospodářské jeho vedoucí. Vedoucím je člen oddílu zvolený podle vnitřních pravidel každého oddílu

Čl. 6 – Další organizační jednotky

1. Tábornické oddíly mládeže si mohou vytvořit sdružení přátel. Sdružení přátel je sdružení bývalých členů tábornických oddílu, oddílů uvedených v bodu 3 tohoto článku, rodičů a kamarádů, kteří z různých důvodů nemohou plnit povinnosti člena oddílu. Cílem sdružení přátel je podpora činnosti oddílu nebo celé organizace.

2. Sdružení přátel je samostatnou organizační jednotkou. Sdružení přátel má oprávnění jednat svým jménem.

3. Součástí STROM může být také oddíl, jestliže splňuje všechny podmínky stanovené pro tábornický oddíl mládeže, s výjimkou počtu dní strávených na akcích a tábornického programu. Oddíl je zřízen k okamžiku, kdy je doručeno písemné oznámení o jeho vzniku náčelnictvu. Tyto oddíly jsou oprávněny jednat svým jménem a mají stejná práva jako tábornické oddíly, s výjimkou práva používat označení tábornický.

4. Tábornické oddíly mládeže se mohou sdružovat ve vyšší organizační jednotky, a to podle vlastního rozhodnutí a podle jakýchkoliv hledisek. Takové organizační jednotce může náčelnictvo udělit oprávnění jednat svým jménem.

5. Statutárním zástupcem kterékoliv organizační jednotky je vedoucí. Jeho povinností je zřídit si elektronickou adresu a pomocí ní komunikovat.

6. Základní články spravují majetek, který nabyly v průběhu své činnosti. K tomuto účelu mohou zřizovat účty u peněžních ústavů. STROM neručí za závazky jeho členů ani základních článků.

Čl. 7 - Orgány STROM

1. Nejvyšším orgánem STROM je sněm. Zásady pro svolání sněmu schvaluje sněm. Není-li platný žádný zvláštní předpis pro svolávání a hlasování na sněmu, schází se sněm každý rok a právo účasti na něm má každý člen STROM.

2. Pozvánka na sněm musí být náčelnictvem doručena všem osobám s hlasovacím právem (dále delegáti) na sněmu nejméně 14 dnů před jeho trváním. V takovém případě je sněm usnášeníschopný v otázkách uvedených na pozvánce, sejdou-li se alespoň tři delegáti. V ostatních případech neuvedených v pozvánce je sněm usnášeníschopný, sejde-li se alespoň nadpoloviční většina delegátů. Za přítomného delegáta je považován i delegát, který se nechá zastupovat na základě plné moci. Zástupce delegáta je oprávněn za zastoupeného hlasovat.

3. Za účelem řízení sdružení STROM se zřizuje náčelnictvo, které je orgánem STROM. Za STROM jedná jménem sdružení náčelník. Náčelnictvo je nejméně tříčlenné, náčelník i náčelnictvo jsou voleny sněmem.

4. Do náčelnictva mohou být dočasně kooptováni i další členové. Počet členů náčelnictva zvolených sněmem musí vždy převyšovat počet členů kooptovaných náčelnictvem. O kooptaci do náčelnictva rozhoduje náčelnictvo většinou všech svých členů.

5. Řízení základních článků vychází ze zvyklostí konkrétního základního článku.

Čl. 8 - Znak a symbolika

1. Znak a další symboly určí sněm STROM.

2. Organizační jednotky si volí vlastní symboliku.

Čl. 9 - Majetek a zásady hospodaření

1. Hospodaření se řídí platnými zákony. Jakékoliv směrnice mají pouze informativní charakter.

2. Revizi hospodaření zajišťuje revizor STROM se svými pomocníky. Revizora volí sněm STROM.

3. Majetek a hospodaření základních článků nepodléhají kontrole orgánů STROM, s výjimkou majetku předaného jim do užívání a finančních dotací poskytnutých prostřednictvím STROM.

4. Organizační jednotky jsou majetkově samostatné. STROM neodpovídá za závazky základních organizačních složek s právem jednat svým jménem a tyto základní organizační složky neodpovídají za závazky STROM.

Čl. 10 - Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky Stanov STROM je oprávněn provádět jen sněm STROM.

2. STROM zaniká, usnese-li se na tom sněm STROM, nebo má-li STROM méně než 5 členů.

3. V případě zániku STROM rozhodne sněm o majetkovém vypořádání a uložení archivního materiálu.